Formularz zgłaszania naruszeń i nieprawidłowości

Formularz Zgłoszenia Nadużycia pozwala na przekazanie informacji o nieprawidłowych i niepożądanych zachowaniach, skutkujących naruszeniem przepisów obowiązującego prawa, regulacji wewnętrznych i norm etycznych.

Czy incydent był zgłaszany wcześniej do innego organu lub przełożonego? *
Czy chce Pan/Pani pozostać anonimowy? *
W przypadku zaznaczenia pola "tak" dane osobowe podane powyżej nie będą użyte w trakcie postępowania

Zgłoszenie nieprawidłowości może być dokonane wyłącznie w dobrej wierze.

Zakazuje się świadomego składania fałszywych zgłoszeń nieprawidłowości.

W przypadku ustalenia w wyniku wstępnej analizy zgłoszenia, albo w toku postępowania wyjaśniającego, iż w zgłoszeniu nieprawidłowości świadomie podano nieprawdę lub zatajono prawdę, Zgłaszający będący pracownikiem, może zostać pociągnięty do odpowiedzialności porządkowej określonej w przepisach Kodeksu Pracy. Zachowanie takie może być również zakwalifikowane jako ciężkie naruszenie podstawowych obowiązków pracowniczych i jako takie skutkować rozwiązaniem umowy o pracę bez wypowiedzenia.

W przypadku Zgłaszającego, świadczącego na rzecz Urzędu/Gminy usługi lub dostarczającego towary, na podstawie umowy cywilnoprawnej, ustalenie dokonania fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości skutkować może rozwiązaniem tejże umowy i definitywnym zakończeniem współpracy pomiędzy stronami.

Niezależnie od skutków wskazanych powyżej, Zgłaszający świadomie dokonujący fałszywego zgłoszenia nieprawidłowości może zostać pociągnięty do odpowiedzialności odszkodowawczej, w przypadku wystąpienia szkody po stronie Urzędu/Gminy w związku z fałszywym zgłoszeniem.

Przepisz kod

Potrzebujesz więcej informacji?


Skontaktuj się
z nami!

paulina-drab-stopka.png